4 "Trần Chân" kinh điển: Không ngờ Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan xếp sau 2 người này