Ảnh và tượng của Lục Tiểu Linh Đồng được bày khắp nơi tại nơi ở cũ của Ngô Thừa Ân.