Di tích chùa Cầu - Hội An xuống cấp báo động, sắp phải hạn chế khách tham quan