Số tiền còn lại, Phạm Băng Băng đang nỗ lực để hoàn tất.